สารบัญ

1. ระบบฐานข้อมูลการจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)